Th1 2, 2016

Bình Dương thông qua dự thảo Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 – 2020

Danh mục:

Chiều 30/12, UBND tỉnh Bình Dương thông qua dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020. Theo dự thảo báo cáo, mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị công nghiệp xanh, sạch đẹp; là một trong các tỉnh đi đầu trong công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đọc thêm